VÒ KHÔNG CÒN RƯỢU - Thơ Vũ Quần Phương

VÒ KHÔNG CÒN RƯỢU Người uống rồi người đi Em như chiếc vò không còn rượu Kiếp trước vò này cũng đỏ gay Kiếp này nỗi buồn em đong đầy Tiệc tàn, đêm cạn, men tiền kiếp Bừng bừng vò vỡ, mảnh sành say